Příprava projektového rozpočtu

Aaron burden 123584


Motivace

Rozpočet projektu je nejvíce sledovaným omezením projektu ze strany sponzorů a řídících výborů. Cílem projektového manažera je dodávka projektu v rámci:

 • Cost baseline (vývoj nákladů v čase) obsahující:
  • Náklady na dodávku všech výstupů projektu
  • Contingency reserve pro známa akceptovaná rizika
 • Rozpočtu projektu obsahující:
  • Cost baseline
  • Management reserve pro neznámá rizika (tato část rozpočtu může být čerpána jen na základě schváleného změnového požadavku, tj. přesun rozpočtu do Cost baseline)

Pečlivou přípravou (mimo jiné použitím vhodných vstupů a nástrojů/technik) Cost baseline a projektového rozpočtu dosáhneme:

 • Nižšího počtu změnových požadavků (korektivních akcí) vyplývajících z:
  • Výstupů projektu, které nebyly zahrnuty do rozpočtu projektu
  • Materializovaných známých rizik, pro které nebyly připraveny záložní plány
  • Materializovaných neznámých rizik z důvodu opomenutí manažerské rezervy
  • Nedostatečné finanční dotace projektu
 • Zvýšení podpory projektu ze strany zainteresovaných osob způsobené transparentní přípravou rozpočtu projektu

Užitečné vstupy

Pro přípravu rozpočtu projektu využijeme následující vstupy:

 • Cost management plan (Plán řízení nákladů): definuje mimo jiné metody přípravy Cost baseline a projektového rozpočtu, zpracování kurzových rozdílů, atd.
 • Scope baseline: definuje primárně WBS strukturu pro agregaci nákladů
 • Odhad nákladů: obsahuje kvantitativní vyhodnocení všech pravděpodobných nákladů na dokončení projektových prací (tj. všech aktivit) které slouží k výrobě výstupů/dodávek projektu; obsahuje všechny nezbytné zdroje (pracnost, licence, materiál, inflaci atd.)
 • Předpoklady odhadů: dokumentuje jakým způsobem jsme k odhadům nákladů dospěli včetně předpokladů a omezení
 • Project schedule: specifikuje období v kterém budou čerpány náklady na jednotlivé aktivity, potažmo WBS elementy a výstupy projektu (Cost baseline specifikuje vývoj nákladů v čase)
 • Risk register: Obsahuje odpovědi na rizika které musí být zohledněny v Cost baseline
 • Smlouvy: Cost baseline obsahuje náklady spojené se službami které budou nakupovány
 • Organizační vlivy: definuje mimo jiné formální/neformální procesy a doporučení týkající se přípravy rozpočtu projektu

Nástroje a techniky

Pro přípravu rozpočtu projektu využijeme následující nástroje a techniky:

 • Cost aggregation: agreguje náklady od aktivit k Work packages, Control accounts a projektu dle WBS struktury tj. např.:
  • Náklad Work package je roven součtu nákladů aktivit patřících Work package a vyjádření nákladů contingency a fallback plánů akceptovaných rizik souvisejících s aktivitami Work package
  • Náklad Control account je roven součtu nákladů Work packages patřících Control account a vyjádření nákladů contingency a fallback plánů akceptovaných rizik souvisejících s Work packages
 • Reserve analysis: příprava rozpočtu pro:
  • Contingency reserve: určené jako kvantitativní vyjádření známých rizik a příležitostí projektu
  • Management reserve: náklady na ošetření neznámých rizik; často stanovena jako procentuální část z Cost baseline dle rizikového profilu projektu
 • Funding limit reconciliation: financování rozpočtu projektu musí být v souladu s Cost baseline (náklady v závislosti na čase), rozpočtem projektu a plánovaným čerpáním rozpočtu; financování rozpočtu projektu musí pokrývat celkový rozpočet projektu včetně Management reserve

Výstupy

Přípravou rozpočtu projektu získáváme:

 • Cost baseline: vývoj nákladů v čase obsahující:
  • Náklady na aktivity
  • Náklady na Work packages (součet nákladů aktivit příslušejících k Work package)
  • Náklady na Control accounts (součet nákladů Work packages příslušejících k Control account)
  • Contingency reserve

Slouží jako reference k měření a vyhodnocení výkonu projektu z pohledu nákladů.

 • Projektový rozpočet: obsahuje:
  • Cost baseline
  • Management reserve
Financování rozpočtu projektu: požadavky na financování rozpočtu projektu, tj. pokrytí nákladů dle Cost baseline společně s Management reserveSouvisející téma

Odborný garant
Jaroslav Bárta
Project Management Consultant
více o garantovi
Autor: Jaroslav Bárta
Ohodnoťte článek

Přidat komentář

Registrace

Registrujte se pomocí

nebo

Klasická registrace

*
*
*
*
*
Souhlasím se zpracováním osobních údajů dle Zásad pro následující účely:
×